Polityka prywatności

Radawiec Duży, dnia 25 maja 2018r.

Informacja w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1) [RODO]. Po wprowadzeniu przepisów RODO do odpowiedniej Ustawy o ochronie danych osobowych [„UODO”], ilekroć jest mowa o RODO, będzie to rozumiane także jako UODO.

1.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Pro-Men sp. z o.o. z siedzibą w Radawcu Dużym 83 B, 21-030 Motycz, KRS 0000074986, NIP 7122703054, REGON 432312386 [„Spółka”], który działa na podstawie przepisów RODO w związku z zawartymi umowami, o których mowa w pkt 4. 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Spółki jest dostępny:

pod adresem poczty elektronicznej: iod@promen.com.pl, oraz

pod adresem pocztowym: Radawiec Duży 83M, 20-031 Motycz.

Zgłaszanie problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych może zostać dokonane także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronie internetowej, jak również drogą telefoniczną, niemniej mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje się korzystanie z adresu e-mail podanego powyżej.

2.

Spółka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony przekazanych danych, jak również zapewnia że są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, nadto:

 1. zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 2. przetwarzanie jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone wyłącznie do jego celów;
 3. przetwarzanie jest prawidłowe, nadzorowane i w razie potrzeby rewidowane;
 4. dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
 5. przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3.

Dane specyfikujące:

 1. Klienta, w tym także osobowe, a w szczególności: nazwa firmy, imiona i nazwiska, adres siedziby rejestrowej, adres siedziby biura, NIP, REGON, PESEL, numery telefonów, adresy e-mail,
 2. osoby umocowane do składania zamówień w imieniu Klienta, w tym także dane osobowe, a w szczególności: nazwiska i imiona, miejsca pracy, serię i numer dowodu osobistego, PESEL, numery telefonów, adres e-maili,
 3. osoby umocowane do odbioru sprzętu w imieniu Klienta, w tym także dane osobowe, a w szczególności: nazwiska i imiona, miejsca pracy, serię i numer dowodu osobistego, PESEL, numery telefonów, adres e-maili,
 4. Gwaranta, w tym także osobowe, a w szczególności: nazwa firmy, imiona i nazwiska, adres siedziby rejestrowej, adres siedziby biura, NIP, REGON, PESEL, numery telefonów, adresy e-mail, zostały przekazane do przetwarzania w związku z zawartymi umowami wskazanymi w pkt 4 ppkt 1-4. Przekazujący musi być uprawniony do przekazania danych w zakresie ich przetwarzania.

4.

Dane, o których mowa w pkt 3, są przetwarzane w związku z koniecznością wykonania postanowień:

 1. Umowy dzierżawy sprzętu budowlanego,
 2. Umowy montażu i demontażu sprzętu,
 3. Porozumienia w spr. płatności,
 4. Umowy sprzedaży sprzętu budowlanego i materiałów eksploatacyjnych.

Jak również:

 1. do realizacji prawnie uzasadnionych uprawnień Stron tych umów,
 2. dla celów związanych z obsługą i nadzorem nad umowami,
 3. dla celów ofertowych oraz realizacji zapytań Klientów,
 4. dla celów podatkowych i rachunkowych,
 5. dla celów nadzoru nad płatnościami, windykacji należności, ubezpieczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (samodzielnie lub przez podmioty trzecie);
 6. do prowadzenia analiz statystycznych;
 7. do przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

5.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie poprzez złożenia oświadczenia w formie pisemnej na jeden z podanych powyżej adresów. Wycofanie zgody nie będzie skuteczne w przypadku trwającego postępowania windykacyjnego, sądowego, egzekucyjnego, ubezpieczeniowego lub przed organami petryfikacji porządku prawnego (policja, prokuratura itd.).

6.

Podanie danych wskazanych w pkt. 3 jest obowiązkowe, w innym przypadku nie będzie możliwości wykonania zawartej umowy (zawartych umów). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, może nastąpić konieczność podania danych osobowych w zakresie uzupełniającym np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

7.

Spółka w zakresie przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do spełnienia wszystkich uprawnień Klienta wynikających z przepisów RODO, tj. prawa do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych (wszystkich lub niektórych), ograniczenia ich przetwarzania (wszystkich lub niektórych), prawa do ich przenoszenia (wszystkich lub niektórych), niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych osobowych w części lub całości.

Uprawnienia podlegają realizacji:

 1. w zakresie żądania sprostowania danych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. w zakresie żądania usunięcia danych:
 3. dane nie będą niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę;
 4. nastąpi cofnięcie zgody na przetwarzanie danych;
 5. nastąpi zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 7. dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 8. w zakresie żądania ograniczenia przetwarzania danych:
 9. dane są nieprawidłowe – żądanie ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający dokonać weryfikacji prawidłowości podanych danych,
 10. dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Strona umowy nie wyrazi woli ich usunięcia,
 11. dane nie będą już potrzebne Spółce, ale mogą być niezbędne do obrony lub dochodzenia roszczeń,
 12. zostanie złożony sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 13. w zakresie żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

8.

Skargę w związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych wnosi się do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zostaje złożony, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację podmiotu go składającego. Z przysługującego uprawnienia można korzystać od 25.05.2018r.

10.

Dane osobowe są przez Spółkę udostępniane podmiotom wykonującym usługi prawne, ubezpieczeniowe, konsultingowe, księgowe oraz podwykonawcom. Zostaną przekazane również w przypadkach zgłoszenia odpowiedniego uzasadnionego żądania przez organy petryfikacji porządku prawnego.

11.

Dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy (lub umów), a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia i realizacji roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (umów),
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. kierowania spersonalizowanych i ogólnych ofert w zakresie współpracy będącej przedmiotem jednej z zawartych umów,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia rozliczenia Umowy dzierżawy sprzętu budowlanego.

12.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przechowywanie danych nastąpi przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, jak również w niezbędnym czasie dla udowodnienia prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowych i sprawozdawczych, z zastrzeżeniem pkt 11, w zależności które zdarzenie nastąpi później.

13.

Wedle najlepszej wiedzy Spółki żadna z danych nie jest przekazywana bezpośrednio poza terytorium RP, do innych państw UE, jak również do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.